TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır. Bu süreçler;

Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,

İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,

İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını kapsar.

Amaç

Bakırçay TEKMER’in amacı, başta bulunduğu bölge olan İzmir ilinin kuzey bölgesi olmak üzere, İzmir ili ile Ege bölgesindeki istihdamın arttırılması ve ekonomik büyüme potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için yaşam bilimlerine yönelik yenilikçi bir sağlık teknoloji kümelemesini içeren ekosistemin oluşturulmasıdır. Bu teknoloji merkezinin kuruluşunu sağlık ve yaşam bilimlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak olan girişimcilere sağlayacağı güçlü akademik destek ve araştırma fırsatları, altyapı ve üstyapı imkânları ile güçlü bir değer zinciri içerisinde yer alma imkânı verecektir. Böylece, girişimcilerin iş fikirlerini projeye, projelerini prototipe, prototiplerini de seri üretime geçirerek ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmeleri için, İzmir ilinde ve Ege bölgesinde iş fikirlerine en uygun araştırma konusuna sahip olan bilim insanları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firma yetkilileriyle çok hızlı şekilde bir araya gelebilmeleri ve altyapı ve üst yapı imkânlarına erişebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Misyon

Bakırçay TEKMER, sağlık ve yaşam bilimleri teknolojilerine yönelik yenilikçi bir ürün ve/veya hizmet geliştirme amacına sahip olan girişimciler için benzersiz alt ve üst yapı hizmetleri sağlaması planlanmaktadır. Ayrıca, uygulama odaklı araştırmacılar, klinik personelleri ve ulusal/uluslararası pazar hâkimiyeti olan akademisyenlerin girişimcilerle hızlı ilişki ağı sağlaması hedeflemektedir. Bakırçay TEKMER, sağlık endüstrisine yönelik yenilikçi girişimcilerin kurumsal gelişim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gerek duyulan tüm imkanları bünyesinde barındıran ulusal ve uluslararası öneme sahip bir ekosistem oluşturmayı kendisine misyon edinmektedir.

Vizyon

Bakırçay TEKMER, İzmir Bakırçay Üniversitesi bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası projeler geliştirmeyi, sağlık ve teknolojiyi entegre etmeyi ve alanında öncü olmayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde girişimcilerin özendirilmesini, ülkemizin kalkınma hızını sağlık temasını göz önünde bulundurarak inovasyon ve teknoloji transferlerinde dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olmayı vizyon edinmiştir.

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ (Başkan)
 • Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
 • Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
 • Kent A.Ş. Hakan BARÇIN
 • Doç. Dr. Mehmet Furkan ŞENER

İcra Kurulu

 • Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU (Başkan)
 • Dr. Levent ARSLAN (Kosgeb İzmir Müdürü)
 • Doç. Dr. Mehmet Furkan ŞENER (Müdür Vekili)
 • Doç. Dr. Haşim Özgür TABAKOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Asrın NALBANT
 • Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ
 • Kent A.Ş. Hakan BARÇIN

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Togay MÜDERRİS
 • Doç. Dr. Fatih SÜNBÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Teoman ŞEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AKDERYA